Betingelser

Bitiplex Codes Pty Ltd ("selskabet", "os", "vores" eller "vi") tilbyder via sin udpegede software og sit websted ("webstedet") visse markedsførings-, reklame-, salgsfremme- og relaterede tjenester ("tjenesten"; brugerne af tjenesten omtales som "brugere", "du" eller "dit"). Disse brugsbetingelser ("vilkårene") regulerer brugernes adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. Brugerne skal acceptere disse vilkår, før de kan bruge webstedet.

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Disse vilkår regulerer din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. Ved at få adgang til, registrere dig for at bruge, downloade, dele eller på anden måde bruge webstedet eller bruge software scripts, som vi har leveret for at gøre webstedet tilgængeligt eller brugbart, giver du dit samtykke til både disse vilkår og vores privatlivspolitik, som kan ændres eller på anden måde ændres fra tid til anden efter vores eget skøn. Din fortsatte brug af webstedet vil blive betragtet som en accept af sådanne ændrede eller opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår, skal du ikke klikke på "ACCEPTER" og ikke bruge webstedet.

1. Brug af webstedet og tjenesterne
Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er anført heri, kan du få adgang til og bruge webstedet med henblik på at bruge tjenesterne på et ikke-eksklusivt grundlag. Du anerkender, at selskabet efter eget skøn og til enhver tid kan ændre, opdatere eller på anden måde ændre webstedet eller tjenesterne, herunder ophøre med at stille dele af eller hele webstedet og/eller tjenesterne til rådighed eller ændre eller slette indhold, der er tilgængeligt via webstedet eller tjenesterne, uden forudgående varsel.

Brug af webstedet og tjenesterne er ugyldig, hvor det er forbudt. Ved at bruge webstedet og tjenesterne erklærer og garanterer du, at: (a) at alle oplysninger, du indsender (hvis relevant), er sandfærdige og nøjagtige; (b) at du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger; (c) at du er myndig i din jurisdiktion; og (d) at din brug af webstedet eller tjenesterne ikke overtræder eller fremmer overtrædelse af gældende love eller bestemmelser eller juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser, som du måtte have over for en tredjepart, og at du til enhver tid har og vil overholde alle gældende love, regler og bestemmelser i forbindelse med din brug af tjenesterne og webstedet, alle tjenester arrangeret via tjenesterne og webstedet, herunder uden begrænsning sådanne tjenester, der på nogen måde er forbundet med produkterne eller tredjeparter, som disse udtryk er defineret heri.

Underafsnit (a)-(d) omtales i fællesskab som "Brugernes forpligtelser og garantier".

Ved at bruge tjenesterne eller webstedet forstår og accepterer du, at virksomheden efter eget skøn kan, men ikke er forpligtet til, at kontrollere, at en eller alle brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt af en bruger, og du accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig for at sikre, at brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt, eller for manglende suspension, opsigelse eller forhindring af brugen af tjenesterne eller webstedet af brugere, som ikke opfylder brugernes forpligtelser og garantier. Du forstår, at du er alene ansvarlig for at foretage dine egne evalueringer, beslutninger og vurderinger af, om du vil engagere dig med nogen tredjepart eller på anden måde interagere med nogen tredjepart på nogen måde. Hvis du bliver opmærksom på en overtrædelse af Brugernes forpligtelser og garantier, opfordres du til at rapportere det til selskabet.

Virksomheden forbeholder sig ret til ikke at levere dig nogen tjenester med eller uden varsel efter eget skøn, uanset om den bliver opmærksom på en overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier (enten gennem rapporter fra andre brugere eller på anden vis) fra dig eller en anden bruger eller af enhver anden grund. Uden at fravige ovenstående fraskriver virksomheden sig udtrykkeligt ethvert ansvar, og du fritager udtrykkeligt virksomheden for ethvert ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, krav, retssager, skader, tab, tab, skade og/eller skader, der opstår som følge af og/eller på nogen måde er relateret til: (i) enhver unøjagtighed, uaktualitet eller ufuldstændighed i en Bruger eller Tredjeparts repræsentationer; og (ii) fejlagtige erklæringer og/eller forkerte repræsentationer, enten i forbindelse med eller af nogen af Tredjeparterne eller andre Brugere, Produkter eller på anden måde. Ved at bruge webstedet og tjenesterne forstår og accepterer du, at tjenesterne blot tilbyder en platform, der er beregnet til at hjælpe brugerne med at nå, købe og/eller bruge forskellige produkter og tjenester, der leveres af tredjepartsleverandører og/eller tjenesteudbydere, gennem annoncer eller kampagner, der drives af os (henholdsvis "produkterne" og "tredjeparterne").

Du forstår og accepterer, at virksomheden: (a) ikke ansætter, anbefaler eller støtter nogen tredjepart eller produkter, alt efter hvad der er relevant, eller nogen tilknyttet part heraf, og har ingen kontrol over handlinger eller undladelser fra nogen tredjepart, deres virksomhed, deres produkter eller tjenester; (b) ikke giver nogen erklæringer eller garantier om tredjeparter og produkter, herunder deres kvalitet, prisfastsættelse, kompatibilitet, tilgængelighed eller andre funktioner, eller om dine interaktioner eller handler med nogen tredjepart; (c) giver ingen erklæringer eller garantier om ejendomsrettigheder eller andre rettigheder eller funktioner eller lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med produkterne, herunder enhver påkrævet godkendelse, tilladelse eller licens til upload, deling eller anden tilgængeliggørelse og til brug, salg og køb af sådanne produkter; og (d) er ikke ansvarlig for brugernes eller andre tredjeparters præstationer eller adfærd på nogen måde ved at bruge eller have brugt tjenesterne og/eller på eller uden for webstedet. Selskabet er ikke forpligtet til at screene eller på anden måde kontrollere oplysninger om tredjeparter og/eller brugere, produkterne eller andre funktioner i forbindelse med webstedet eller tjenesterne, og du bør derfor udvise forsigtighed og foretage dine egne undersøgelser og kontroller, før du indgår i kontakt med nogen gennem tjenesterne eller webstedet eller på anden måde interagerer med nogen.

Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt Selskabet for ethvert ansvar for enhver form for kontroverser, krav, retssager, skader, tab, skade og/eller skader, der opstår som følge af og/eller på nogen måde er relateret til tredjeparter, produkter, tjenester og webstedet eller din interaktion eller omgang med tredjeparter, herunder uden begrænsning handlinger og/eller undladelser fra tredjeparter, der på nogen måde bruger eller er forbundet med tjenesterne eller webstedet på nogen måde. Ved at bruge tjenesterne eller webstedet anerkender du, at du er eneansvarlig for denne brug og de forbindelser, interaktioner, køb eller andre handlinger, du foretager, og at al brug af tjenesterne eller webstedet sker på egen risiko. For at undgå enhver tvivl sælger, licenserer eller på anden måde stiller virksomheden ikke produkter eller tjenester (bortset fra tjenesterne) til rådighed for dig og har intet ansvar for produkter eller tjenester, som du har købt fra en tredjepart, herunder uden begrænsninger med hensyn til support og vedligeholdelse, fejl, fejl, svigt, skader eller omkostninger af enhver art.

2. Restriktioner
Uden at dette fraviger bestemmelserne i afsnit 1 heraf, må du ikke og må ikke tillade, at tredjemand: (a) foretage reverse engineering eller forsøge at finde den underliggende kode for webstedet eller tjenesterne; (b) bruge webstedet eller tjenesterne i strid med gældende lovgivning eller regler, herunder, men ikke begrænset til, at sende, offentliggøre, dele eller på anden måde overføre ulovligt eller stødende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af webstedet, tjenesterne eller indholdet af webstedet eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå sikkerhed eller adgangskontrolmekanismer på webstedet eller tjenesterne; (e) designe eller hjælpe med at designe snyderier, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modes eller anden uautoriseret tredjepartssoftware til at ændre eller forstyrre webstedet eller tjenesterne; (f) bruge webstedet eller tjenesterne eller samarbejde med andre brugere til formål, der er i strid med gældende love eller regler; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet eller tjenesterne, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computersystemer, telefonsystemer eller netværk, der er forbundet med webstedet eller tjenesterne; og (h) indsamle eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

Hvis du lægger op, offentliggør, deler eller på anden måde overfører indhold via webstedet og/eller ved hjælp af tjenesterne, erklærer og garanterer du, at sådant indhold giver et nøjagtigt og fuldstændigt billede af de produkter eller tjenester, der er beskrevet deri, at det overholder disse vilkår og ikke: (a) krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, moralske rettigheder eller reklamerettigheder; (b) indeholder ærekrænkende, injurierende, obskønt, seksuelt suggestivt eller på anden måde stødende indhold (herunder materiale, der fremmer eller forherliger had, vold eller bigotteri); (c) indeholder orme, virus eller på anden måde skadelig software; (d) overtræder gældende love eller regler, herunder love eller regler vedrørende reklame eller markedsføring; og (e) foretager nogen handling, der påfører vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.

Ved at sende, uploade, offentliggøre, dele eller på anden måde overføre indhold ved hjælp af webstedet eller tjenesterne giver du hermed uigenkaldeligt selskabet og dets tilknyttede selskaber og/eller underlicenser en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig, royaltyfri licens til at offentliggøre, dele, vise og på anden måde overføre sådant indhold i enhver rimelig form efter selskabets eget skøn. Virksomheden forbeholder sig ret til at fjerne, suspendere adgangen til eller permanent slette indhold efter eget skøn uden forudgående varsel, herunder uden begrænsning indhold, der krænker de ovenfor anførte garantier eller virksomhedens forretningsinteresser, og du har ingen ret eller krav i forbindelse med sådanne beslutninger og handlinger.

Virksomheden er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, der er leveret, offentliggjort, uploadet, delt eller på anden måde gjort tilgængeligt af brugere, eller for produkter eller tjenester relateret til sådant indhold, der er leveret, offentliggjort, uploadet, delt eller på anden måde gjort tilgængeligt af brugere. Hver bruger, der anvender webstedet eller tjenesterne, erklærer hermed at tage det fulde ansvar for dette, og selskabet er ikke ansvarlig for ovenstående.

3. Reklamemateriale og nyhedsbreve
Ud over bestemmelserne i afsnit 3 ovenfor giver brugeren sit udtrykkelige samtykke til, at selskabet må give brugeren reklamemateriale og nyhedsbreve ("reklamemateriale og nyhedsbreve") på alle tilgængelige måder, herunder via e-mail, sms- og sms-beskeder, fax, post, automatiske opkaldstjenester eller andre midler, alt sammen i overensstemmelse med selskabets skøn, som til enhver tid vil være gældende, og til at modtage sådant reklamemateriale og sådanne nyhedsbreve.

Brugeren anerkender endvidere, at reklamematerialet og nyhedsbrevene kan indeholde reklamer fra tredjeparter, og han giver udtrykkeligt sit samtykke til at modtage sådanne reklamer som en del af reklamematerialet og nyhedsbrevene. Brugeren kan til enhver tid kontakte selskabet ved at sende en anmodning via e-mail og meddele selskabet, at han nægter at modtage reklamematerialet og nyhedsbrevene.

4. Intellektuel ejendom
Virksomheden er ejer af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i: (a) webstedet og tjenesterne, udvidelser, afledte produkter, fejlrettelser eller forbedringer af webstedet og tjenesterne; og (b) virksomhedens handelsnavne, varemærker og logoer, og de tilhører til enhver tid udelukkende virksomheden. Alle henvisninger i disse vilkår eller anden kommunikation til salg, videresalg eller køb af ovenstående skal kun betyde retten til at bruge webstedet og tjenesterne i henhold til disse vilkår. Brugerne bærer det fulde ansvar for alt indhold, herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder hertil, der leveres, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugerne ved hjælp af webstedet og/eller tjenesterne, og selskabet giver ingen garantier med hensyn til sådant indhold. Selskabet er ikke ansvarligt for tab eller skader, der opstår som følge af sådant indhold, og brugerne accepterer at holde Selskabet skadesløst for enhver skade eller tab, der opstår som følge af ovenstående.

5. Privatliv
Du forpligter dig til ikke at gemme, indsamle eller på anden måde opbevare og bruge indhold, der leveres af tjenesterne og webstedet, uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet. Du anerkender endvidere, at selskabet forbeholder sig ret til efter eget skøn at gemme, indsamle eller på anden måde opbevare og anvende indhold og offentlige oplysninger, herunder oplysninger, der kan identificere dig personligt eller andre brugere eller tredjeparter eller beskrive dine personlige interesser. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage enhver tilladt brug i henhold til gældende lovgivning af sådant indhold og sådanne offentlige oplysninger som anført i virksomhedens privatlivspolitik. Uden at det berører bestemmelserne i afsnit 1 ovenfor, gennemgår, tester, bekræfter, godkender eller på anden måde verificerer virksomheden ikke sådant indhold eller sådanne offentlige oplysninger. Hver bruger, der lægger ud, uploader, deler eller på anden måde gør sådant indhold eller sådanne offentlige oplysninger tilgængelige, bærer det fulde ansvar for indholdet eller de offentlige oplysninger, herunder alle oplysninger fra tredjeparter og alle nødvendige samtykker. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af manglende overholdelse af ovenstående, og du accepterer at holde virksomheden skadesløs for skader eller tab, der opstår som følge af ovenstående. UANSET OVENSTÅENDE FORSTÅR OG ANERKENDER DU, AT SELSKABET IKKE ER EN INDHOLDSOPBEVARINGSTJENESTE. SELSKABET HAR INTET ANSVAR FOR MISTET ELLER SLETTET INDHOLD ELLER OFFENTLIGE OPLYSNINGER. DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT ALT INDHOLD, DER OPLADER, DELES eller på anden måde gøres tilgængeligt, KAN LÆSES, SAMLES OG BRUGES AF ANDRE BRUGERE OG KAN BRUGES TIL AT SENDE UTROLIGT INDHOLD.

6. Links
Webstedet eller tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold relateret til websteder, annoncører, udgivere eller produkter, der tilbydes af tredjeparter. Selskabet har ingen kontrol over og giver ingen garantier med hensyn til samme eller nogen oplysninger, der leveres eller overføres via samme eller på anden måde leveres af en sådan tredjepart. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT BRUGEN AF SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD SKER PÅ EGEN RISIKO, AT SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD ER UNDERLAGT SÅDANNE TREDJEPARTERS BRUGSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIKKER, OG AT SELSKABET IKKE ER ANSVARLIGT FOR SÅDANNE TREDJEPARTERS PRIVATLIVSPOLITIK, FORRETNINGSPRAKSIS ELLER ANDRE POLITIKKER. DU bør omhyggeligt gennemgå de gældende vilkår og politikker, der gælder for enhver sådan tredjepart. SELSKABET ER IKKE ANSVARLIGT ELLER ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR SÅDANNE TREDJEPARTER ELLER FOR TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE HERAF, OG SELSKABET FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR, OG DU FRITAGER UDTRYKKELIGT SELSKABET FOR ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE UOVERENSSTEMMELSER, KRAV, RETSSAGER, SKADER, TAB, SKADER OG/ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF OG/ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL SÅDANNE TREDJEPARTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHED, BRUGSBETINGELSER, PRIVATLIVETS FRED, OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALER, REKLAMER, GEBYRER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER.

7. Forbudte anvendelser
Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser (medmindre andet er tilladt af selskabet ved at forbinde brugere med tredjeparter) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra selskabet. Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges af nogen person eller organisation til at rekruttere til en anden hjemmeside, hverve, reklamere for eller kontakte brugere i nogen form med henblik på ansættelse, kontraktindgåelse eller andre formål for en virksomhed, der ikke er tilknyttet virksomheden, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra virksomheden. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne og webstedet til at kontakte, reklamere, hverve eller sælge til andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre andet er tilladt i henhold til disse vilkår.

8. Støtte
Brugere kan kontakte selskabet med hensyn til support for webstedet og tjenesterne ved at sende en e-mail

9. Ansvarsfraskrivelser
Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at dens teknologi holder webstedet og tjenesterne sikre og beskyttede. Ingen teknologi er dog 100% sikker. Selv om vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi derfor ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Medmindre det udtrykkeligt er anført heri, er din brug af webstedet og tjenesterne på eget skøn og risiko. Websitet og tjenesterne leveres "som de er" og "som de er til rådighed" uden nogen form for garantier. Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle implicitte eller lovbestemte garantier af enhver art vedrørende webstedet og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantier for ejendomsret, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder, handelspraksis eller udførelse. Selskabet giver ingen rådgivning om risikoen ved eller egnetheden af en handel, transaktion eller engagement. Selskabet påtager sig intet ansvar for transaktioner eller engagementer, som du foretager, og du anerkender, at du er eneansvarlig for vurderingen af dine transaktioner og engagementer. Du kan ikke holde selskabet, dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaber ansvarlige for dine valg af transaktioner eller engagementer. Ingen råd eller oplysninger, hverken mundtlige eller skriftlige, som du får fra selskabet eller dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaber, skal skabe nogen garanti, som ikke udtrykkeligt er anført i disse vilkår. Hvis du vælger at stole på sådanne oplysninger, gør du det udelukkende på egen risiko. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier. Følgelig gælder nogle af ovenstående udelukkelser muligvis ikke for dig.

10. Ansvarsbegrænsning
Selskabet garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller andre egenskaber ved tredjeparter, produkter eller andre oplysninger, der leveres, forbruges eller på anden måde stilles til rådighed (herefter i dette afsnit: "egenskaberne"). Enhver funktion er udelukkende under ansvar for den pågældende tredjepart eller bruger, der anvender den, alt efter hvad der er relevant, eller som anvender tjenesterne eller webstedet. Selskabet forpligter sig ikke til at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvis der konstateres manglende overholdelse, som det besluttes efter eget skøn, som beskrevet i disse vilkår. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold eller andre oplysninger, der er unøjagtige, anstødelige, uhensigtsmæssige for børn eller på anden måde uegnede for dig.

Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske fejl i telefonnetværk eller -linjer, computer online systemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, fejl i e-mail på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på internettet eller på et af webstederne eller tjenesterne eller en kombination heraf, herunder skader på brugere eller på en persons computer, mobiltelefon eller anden enhed i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller downloading af materialer i forbindelse med webstedet eller tjenesterne. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for tredjeparters adfærd, herunder brugere, uanset om de er online eller offline, og operatører af eksterne websteder.

Under ingen omstændigheder kan selskabet eller nogen af dets officerer, direktører, medarbejdere eller agenter holdes ansvarlige over for dig for indirekte, tilfældige, særlige, straffende eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller tjenesterne, uanset om skaderne er forudsigelige eller ej, og uanset om selskabet er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller ej. Ovenstående begrænsning af ansvar gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen i den gældende jurisdiktion.

11. Skadesløsholdelse
Du skal forsvare, skadesløsholde og holde selskabet skadesløst fra og mod alle retssager, procedurer, påstande, skader, omkostninger, forpligtelser eller udgifter (herunder sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som selskabet måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med ethvert faktisk krav, krav, søgsmål eller anden procedure fra en tredjepart, der skyldes eller er relateret til ethvert brud på disse vilkår fra din side eller enhver brug af webstedet eller tjenesterne fra din side, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12. Diverse
Disse vilkår er underlagt lovgivningen i England, eksklusive lovvalg og uden hensyntagen til FN's konvention om internationale køb af varer. Din adfærd kan også være underlagt andre lokale, statslige og nationale love. Enhver tvist, der opstår i henhold til disse vilkår eller vedrørende webstedet eller tjenesten, skal afgøres endeligt af de kompetente domstole i England. Du må ikke fremsætte krav om gruppesøgsmål mod selskabet, og ved at bruge webstedet eller tjenesterne accepterer du at give afkald på din ret til at fremsætte sådanne krav om gruppesøgsmål.

Enhver søgsmålsgrund mod selskabet skal anlægges inden for et (1) år fra den dato, hvor søgsmålet er opstået. I tilfælde af at en bestemmelse i disse vilkår anses for ikke at kunne håndhæves, skal en sådan bestemmelse erstattes af en håndhæves bestemmelse, der i størst muligt omfang opfylder virkningen af den oprindelige bestemmelse, og de resterende vilkår i disse vilkår skal forblive fuldt ud i kraft. Intet i disse vilkår skaber et agentur-, ansættelses-, joint venture- eller partnerskabsforhold mellem dig og virksomheden eller giver dig mulighed for at handle på vegne af virksomheden. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, udgør disse vilkår hele aftalen mellem selskabet og dig vedrørende emnet herfor.

Alle meddelelser, som vi måtte være forpligtet til at give dig, enten i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår, kan gives af virksomheden til enhver kontaktinformation, du har angivet i dine kontooplysninger eller andre, enten direkte eller indirekte, herunder via e-mail. Du accepterer udtrykkeligt, at du modtager sådanne meddelelser og meddelelser på denne måde.

Du må ikke overdrage nogen rettigheder i henhold til denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en begrænsning af de handlinger eller retsmidler, der er tilgængelige for virksomheden i forbindelse med forbudte aktiviteter eller adfærd. Manglende håndhævelse af et vilkår i disse vilkår udgør ikke et samtykke eller et afkald, og virksomheden forbeholder sig retten til at håndhæve et sådant vilkår efter eget skøn. Intet afkald på en overtrædelse eller misligholdelse i henhold til dette direktiv skal anses for at være et afkald på en forudgående eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse.